Hajde.rs je prenosilac oglasnih poruka. Hajde.rs ne snosi odgovornost u vezi verodostojnosti oglašivača niti sadržaja oglasnih poruka. Hajde.rs Vam savetuje da se detaljno raspitate o karakteristikama predmeta/usluga koji se prodaju pre kupovine. Takodje, hajde.rs ne snosi nikakvu odgovornost u vezi bilo kakvih karakteristika kupljenih/prodatih predmeta/usluga.

  Autorska prava

  Sav sadržaj na sajtu Hajde.rs je vlasništvo Hajde.rs i svako neovlašćeno kopiranje, kako ručno, tako softversko je zabranjeno pa važećim zakonima Republike Srbije o autorskom delu i njemu srodnim zakonima. Definicija sadržaja može biti, ne isključivo, bilo kakav tekstualni i grafički sadržaj stranica, logotipi, ime Hajde.rs ili baza podataka. Hajde.rs zadržava sva prava slika i teksta na sajtu Hajde.rs, uključujući i tekst/slike postavljen od strane oglasivača Hajde.rs zadržava prava da, u slučaju unapredjivanja kvaliteta oglasa, izmeni pojedinosti kao na primer kategoriju oglasa ili bilo kakve druge vidljive greške

  Pravila oglašavanja

  Pravila oglašavanja putem Hajde.rs potpuno su saglasna sa vazecim zakonima republike Srbije. Pravila navedena na sajtu Hajde.rs predstavljaju samo skraćenu verziju važećih zakona za članove zakona koji su najčešće u upotrebi. Za sve detaljnije informacije, molimo Vas da pogledate važeće zakone Republike Srbije za dobra, proizvode ili usluge čiju prodaju/kupovinu oglašavate.

  1. Oglasna poruka mora da bude istinita, potpuna i određena, u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima lojalne konkurencije i profesionalnom etikom.

  2. Oglasnom porukom ne može da se zloupotrebljava poverenje, odnos zavisnosti ili privrženosti, lakovernost, nedostatak iskustva ili znanja i sujeverje primalaca oglasne poruke.

  3. Oglašavanje ne može, neposredno ili posredno, da podstiče na diskriminaciju po bilo kom osnovu

  4. Oglasna poruka ne može da sadrži izjave ili vizuelno predstavljanje kojima se izaziva asocijacija koja se u okolnostima konkretnog slučaja može smatrati nepristojnom, a naročito s obzirom na sadržaj oglasne poruke,

  5. Oglasne poruke koje oglašivač unese u jednom region, moguće je videti iz svih regiona RepublikeSrbije. Zbog toga, nije dozvoljeno ponavljanje istih oglasnih poruka za svaki region posebno

  6. Hajde.rs zadržava pravo da ne objavi oglase koji sadrže bilo koji material za koji samostalno proceni da nije u skladu sa dobrom poslovnom praksom (uključujući I oglase koji sadrže URL linkove ka drugim sajtovima koji se bave prodajom ili oglašavanjem). Dozvoljeno je postavljanje URL linkova koji upućuju na bolje upoznavanje sa dobrima, proizvodima I uslugama koji su predmet kupovine-prodaje.

  7. Hajde.rs zadržava pravo da ne objavi oglase koji za predmet oglašavanja imaju oglase tipa„Zaradite preko Interneta“ ili „Smršajte..“itd.

  Zabranjeno je:

  1. oglašavanje kojim se neistinito označava identitet oglašivača, njegova aktivnost, proizvod ili usluga;

  2. oglašavati prodaju nelegalno stečenih dobara

  3. izostavljanje važnih podataka, upotreba neodređenih ili višeznačnih izraza, zastarelih ili neažurnih navoda ili drugih podataka koji izazivaju zabludu o identitetu oglašivača, njegovoj aktivnosti, proizvodu ili usluzi (vrsti, svojstvima, kvalitetu, poreklu ili drugim podacima o proizvodu ili usluzi) i drugim porukama upućenim primaocu oglasne poruke;

  4. oglašavanje koje predstavlja podražavanje ili kopiju drugog lica, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluga;

  5. oglašavanje kojim se omalovažava, sumnjiči ili na drugi nedostojan način prikazuje identitet drugog lica, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluge;

  6. poređenje oglašivača, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluge sa drugim oglašivačem, njegovom aktivnošću, proizvodom ili uslugom na štetu drugog, odnosno radi sticanja materijalne koristi;

  7. oglašavanje kojim se aludirajući na drugoga, njegovo poslovno ime, naziv, zaštićeni žig, aktivnost, proizvod ili uslugu, iskorišćava ugled tog drugog lica na način kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke.

  8. prikrivanje bitnih nedostataka, opasnih ili štetnih svojstava proizvoda, usluga ili drugih sadržaja koji se preporučuju primaocu oglasne poruke.

  9. oglašavanje kojim se oglašivač, njegova aktivnost, proizvod ili usluga neistinito upoređuje sa aktivnostima, proizvodima ili uslugama konkurenta na štetu konkurenta ili kojim se stvara zabluda na tržištu između oglašivača i konkurenta.

  10. oglašavati proizvode ili usluge kao imitacije ili verne kopije proizvoda i usluga koje nose zaštićeni trgovački znak ili trgovačko ime, kao i koristiti prednost zaštićenog znaka ili druge oznake po kojoj se prepoznaje konkurent.

  11. oglašavanje korišćenjem ugleda ili oglasne poruke drugog lica, bez njegovog odobrenja.

  12. neovlašćena upotreba zaštićenog znaka, žiga, poslovnog imena, trgovačkog naziva, oznake porekla proizvoda ili drugog znaka, po kojima se prepoznaje konkurent.

  13. oglašavanje sa pornografskim sadržajem.

  14. oglašavanje kojim se neopravdano iskorišćava zabrinutost ljudi za očuvanje zdravlja ili zdrave životne sredine, kao i nedostatak njihovog znanja o načinima i sredstvima zaštite životne sredine.

  15. Prikrivati bitne nedostatke, opasna ili štetna svojstva proizvoda, usluga ili drugih sadržaja koji se preporučuju primaocu oglasne poruke.

  16. Iskazivati neistinite tvrdnje da proizvod ili usluga imaju pozitivan ili negativan uticaj na zaštitu zdravlja ili životne sredine, naročito isticanjem reči "ekološki siguran", "ekološki neškodljiv", "eko hrana", "zdrava hrana" i sličnih reči ili simbola koji imaju isto značenje.

  17. Lično dobro javnih ličnosti, kao što su muzičari, glumci, sportisti, političari i drugi, ne može da se upotrebi u oglašavanju proizvoda namenjenih maloletnicima.

  18. oglašavanje kojim se primalac oglasne poruke dovodi u zabludu u pogledu cene proizvoda oglašavanjem rasprodaje, prividnog sniženja cene proizvoda ili usluga, kao i oglašavanje netačnog iznosa sniženja cena ili drugih pogodnosti.

  19. oglašavanje opojnih droga.

  20. oglašavanje oružja, delova za oružje i municije

  21. oglašavanje duvana i duvanskih proizvoda, uključujući svako isticanje žiga ili druge oznake proizvođača tih proizvoda

  22. oglašavanje alkoholnih pića, osim piva i vina, uključujući svako isticanje žiga ili druge oznake alkoholnog pića ili proizvođača tih pića

  23. u oglasnoj poruci prikazivati upotrebu ili oponašanje upotrebe alkoholnih pića

  24. zloupotrebiti neiskustvo, neznanje i lakovernost maloletnih lica

  Za sve dodatne informacije o važećim zakonskim normama u Republici Srbiji, savetujemo da pogledate donete zakone Republike Srbije koje možete naći na sledećem linku http://www.parlament.gov.rs/akti/doneti-zakoni/doneti-zakoni.1033.html